Зміст

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування як спосіб організації життя колективу

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно.

Школа – це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагають учням організувати власне життя своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме вчителі їх забезпечують. Головною умовою розвитку самоврядування стає наявність педагогів, які хочуть і вміють співпрацювати з учнями.

Samovr

Основними функціями є:

 • організаторська – самостійно керує свою суспільно корисною діяльністю;
 • виховна – стає носієм моральних переконань;
 • стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.

 

СТАТУТ

учнівського самоврядування

 1. Загальні положення
 2. Учнівське самоврядування Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.
 3. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.
 4. II. Мета та завдання шкільного органу самоврядування
 5. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
 6. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
 7. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
 8. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
 9. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

III. Органи управління учнівського самоврядування

 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.
 2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівської ради, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори), в мікрогрупах (засідання комісій).
 3. Виконавчим органом самоврядування є учнівська організація «Доброчин».
 1. Лідером учнівського самоврядування може бути учень 9-11 класів, якого обирають відкритим голосуванням члени учнівської спільноти.
 2. Старосту класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу відкритим голосуванням.
 3. Учнівська рада координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності, здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів.
 4. Учнівська рада вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання і виховання, контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів, контролює відвідування уроків, стан успішності та поведінки учнів, ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетенції, бере участь в організації допомоги учням у навчанні, які мають низький рівень знань, організовує і контролює чергування в школі, веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі, здійснює заходи щодо зміцнення здоров’я учнів, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя, співпрацює зі старостатом.
 5. Старостат звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівської ради школи.
 6. Староста класу є безпосереднім зв’язковим.
  • бути присутнім на всіх шкільних учнівських заходах;
  • виступати перед колективами класів;
  • вносити пропозиції стосовно поліпшення життєдіяльності

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівську Раду «Доброчин»

І. Загальні положення

 • Рада учнівського самоврядування школи є виконавчим органом
  учнівського самоврядування. Вона покликана активно сприяти згуртованості
  колективу школи, формуванню у всіх учнів свідомого та відповідального відношення до своїх прав та обов’язків, які зазначені у Статуті школи, Єдиних вимогах до учнів.
 • Рада складається із представників органів самоврядування класних
  колективів – активних, дисциплінованих учнів 5-11-их класів та лідера учнівського самоврядування.
 • Рада обирається на учнівській конференції старшокласників, яка проводиться один раз на рік.
 • Рада проводить засідання раз на місяць.
 1. Завдання і зміст роботи
 • Основні завдання Ради — сприяти педагогічному колективу школи у подальшому розвитку у дітей активної життєвої позиції; у вихованні національної свідомості, у створенні необхідних комфортних умов для розвитку в учнів їх здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності.
 • Рада учнівського самоврядування школи організовує роботу системи учнівського самоврядування школи.
 • Рада бере участь у створенні, реорганізації, злитті або скасуванні центрів самоврядування та дитячо-юнацьких організацій та об’єднань.
 • Рада підводить підсумки роботи комітетів самоврядування не менше одного разу на рік.
 • Рада сприяє розвитку навичок самообслуговування, виховання свідомої дисципліни та культури поведінки.

III. Організація роботи Ради

3.1. Із числа своїх членів Рада обирає лідера учнівського самоврядування та його заступника, голів комісій самоврядування.

3.2. Лідер учнівського самоврядування «Доброчин» (під час його відсутності – заступник) організовує роботу ради, підводить підсумки роботи на засіданнях та на загальношкільних лінійках.

3.3.  Засідання Ради проводиться раз на місяць у останню п’ятницю місяця. На засіданнях розглядаються актуальні питання щодо життя учнів у школі. На засіданнях не менше одного разу на рік слухаються звіти комісій про свою роботу.

3.4. Гласність роботи Ради, оперативність доведення його рішень до кожного учня забезпечується інформацією членів Ради на класних зборах, через старост класів, через членів інформаційної комісії.

 1. Рада і класні колективи
 • Зв’язок Ради з класними колективами здійснюється через старост класів, які обираються на класних зборах на початку навчального року.
 • Класні збори – колективний орган учнівського самоврядування не менше одного разу на місяць.
 • Староста класу організовує роботу учнів щодо виконання рішень Ради та класних зборів, дає доручення учням.
 1. Рада та педагогічний колектив
 • Педагогічний колектив надає допомогу Раді у згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їх творчих здібностей.
 • Директор школи всебічно сприяє роботі Ради, координує її діяльність, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції роботи.
 • Заступник директора з виховної роботи здійснює педагогічне
  керівництво учнівським самоврядуванням, координує роботу комітетів та їх голів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи.

ПОЛОЖЕННЯ

про лідера учнівського самоврядування «Доброчин»

 1. Статус лідера учнівського самоврядування «Доброчин»
 • Лідер учнівського самоврядування «Доброчин»- вища виборча особа учнівського самоврядування школи, представник інтересів та захисник прав учнів. Лідер учнівського самоврядування є членом Ради школи.
 • Рішення лідера учнівського самоврядування обов’язкове для виконання всіма учнями школи.
 • Лідер учнівського самоврядування звітує на звітно-виборчій конференції учнів.
 • Ніхто не в змозі позбавити лідера учнівського самоврядування
  повноважень або обмежити його компетенцію протягом всього строку, на який його було обрано.
 • На уроці лідер учнівського самоврядування є таким самим учнем, як і всі інші.
 1. Компетенція лідера учнівського самоврядування «Доброчин»

2.1. Лідер учнівського самоврядування має компетенцію приймати рішення:

 • про проведення шкільних акцій та заходів;
 • про організацію дозвілля школярів;
 • з питань, які стосуються діяльності комісій;
 • з питань, які стосуються громадської діяльності учнів, їх участі в життєдіяльності школи;
 • з питань про заохочення учнів засобами, що є в його розпорядженні, про витрату засобів.

2.2. Захищаючи права та інтереси учнів. Лідер учнівського самоврядування має право:

 • представляти інтереси учнів у Раді школи, а також в районних, міських та різних громадських об’єднаннях і організаціях;
 • пропонувати проекти, програми діяльності учнів школи;
 • робити обґрунтовані заяви від учнів школи;
 • клопотати про дотримання прав та законних інтересів школярів перед директором, адміністрацією, педагогами, батьківським комітетом школи в інших установах та організаціях.

2.2.1. Лідер учнівського самоврядування має право:

 • бути присутнім на всіх шкільних учнівських заходах;
 • виступати перед колективами класів;
 • вносити пропозиції стосовно поліпшення життєдіяльності школи.